Josephinahemmets historia

 
Josephinahemmet grundades av änkedrottning Josephina av Sverige och Norge år 1873. Hemmet var avsett för äldre katolska trosbekännare och då särskilt för fattiga katoliker.

Drottning Josephina var en person med ett starkt socialt patos. Hon var mycket bildad och hade djupa rötter i sin italienska och sydtyska uppväxtmiljö. Hon var dotter till Eugéne de Beauharnais, styvson till kejsar Napoleon I, och Augusta Amalia av Bayern. Fadern var vicekung av Italien och Josephiné, född 1807 i Milano och växte upp i Italien fram till det napoleonska väldets fall 1814. Familjen begav sig därefter till Bayern, där fadern blev hertig av Leuchtenberg. Josephina var uppkallad efter sin farmor, Napoleons första gemål, kejsarinnan Joséphine (tidigare gift Beauharnais)

Drottning Josephina kom till Sverige år 1823 som 16-åring i samband med sitt giftermål med kronprins Oscar, sedermera Oscar I. Hon blev drottning av Sverige och Norge år 1844 och utvecklades till en mycket betydelsefull personlighet i sin samtid. Hon har betecknats som sin makes främste rådgivare och hade omfattande internationella förbindelser, något som bland annat underlättades av att hon var kusin med kejsar Napoleon III.

Hennes kamp för att bevara sin katolska tro var stark och inföll under en tid då misstänksamheten mot allt katolskt ännu var utbredd i Sverige. I Norge vägrade biskopen av Trondheim att kröna Josephina till drottning eftersom hon var katolik. Svenska medborgares övergång till katolicismen bestraffades fortfarande med landsförvisning.

Man måste se tillkomsten av Josephinahemmet i detta större sammanhang. Fattigdomen och den sociala misären i samhället var utbredd. Situationen för s.k. främmande trosbekännare var svår och drottning Josephina såg det som sin särskilda uppgift att stödja katoliker i Sverige, även dem i små omständigheter.

Drottningen lade med sina egna medel grunden till två institutioner för äldre: Oscar I:s Minne och Josephinahemmet, båda i Stockholm. De boende i de båda hemmen rekryterades dock från helt olika sociala förhållanden. Oscar I:s Minne var avsett för s.k. pauvres honteux (fattiga som har sett bättre dagar) och de boende behövde inte vara katolska trosbekännare. Josephinahemmet däremot vände sig till de verkligt fattiga och endast katoliker kunde enligt stadgarna komma ifråga.

Josephinahemmets historia och verksamhet genom alla år bärs i första hand upp av de ordenssystrar som funnits där från starten. Systrarna tillhör en ordenskongregation som grundades 1842 och är uppkallad efter den heliga Elisabeth av Thüringen (1207 – 1231). Kongregationen har främst sina rötter i Schlesien i nuvarande Polen och har drivit verksamhet i Sverige sedan 1866. Elisabethsystrar har alltifrån hemmets tillkomst stått för omvårdnaden av de gamla. Det har varit ett oavlönat och hängivet arbete av stora mått, värt beundran.

Verksamheten vid hemmet har under åren förändrats på ett sätt som återspeglar samhällsutvecklingen inte minst vad gäller socialtjänst, vård- och omsorg. Från att från början ha varit ett utpräglat fattighus för verkligt fattiga katoliker, utvecklades Josephinahemmet till ett ålderdomshem, för att därefter i samband med samhällets allt större ansvarstagande på socialvårdens område omformas till ett modernt servicehus.

Hemmets verksamhet har under huvuddelen av tiden byggt på änkedrottning Josephinas donation och katolska kyrkans insatser i olika former, särskilt systrarnas oavlönade arbete. Ett stort steg togs 1979 då styrelsen för Josephinahemmet beslöt att ta emot kommunal finansiering, s.k. utjämningsbidrag. Detta var en nödvändig förutsättning för att kunna fortsätta verksamheten, samtidigt som beroendet av kommunala bidrag givetvis inneburit en beskuren frihet för ledningen av hemmet.

Josephinahemmet, som alltsedan sina första år varit beläget vid Björngårdsgatan på Södermalm i Stockholm flyttade 1988 till Blackeberg i västra Stockholm (Bromma), där övertogs en fastighet, som tidigare inrymt ett ålderdomshem tillhörande Frimurarorden.

» Stiftelsen Oscar I:s Minne
» S:ta Elisabeths systrar